• slider image
  • slider image
:::

作息時間表

學校資料 / 2017-02-14 / 人氣: 4490

彰化縣立員林國民中學上課作息時間表

 

   

   

 

07:30以前

環境整理

730副班長點名

 

07:35~08:05

晨間活動

 

08:15~09:00

第一節上課

09:00下課,副班長

遞交缺席報告表。

09:15~10:00

第二節上課

 

10:15~11:00

第三節上課

 

11:15~12:00

第四節上課

 

 

12:00~12:30

午餐時間

12:20將使用完畢的餐桶

送回

 

12:30~13:05

   

 

13:15~14:00

第五節上課

 

14:15~15:00

第六節上課

 

 

15:00~15:15

環境整理

 

15:15~16:00

第七節上課

 

16:10~16:55

第八節課後輔導

 

:::
常用快速選單